ЛИЧНИ ДАННИ

Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи,удостоверяващи самоличността на гостите.

Предоставените от Вас данни са защитени,съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма.

Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

„Belmont Ski & Spa Hotel“ има право да събира и използва информация относно своите Потребители,когато същите се регистрират или направят резервация.

Информацията, чрез която Потребител на интернет страницата belmonthotel.bg може да бъде идентифициран,може да включва име,презиме, фамилия, адрес,телефон, електронен  пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Потребителят предоставя при резервацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от „Belmont Ski & Spa Hotel“ услуги.

„Belmont Ski & Spa Hotel“ гарантира конфиденциалност на личните данни на своите Потребители, декларирайки, че те няма да бъдат използвани  за различни от предназначението си цели , а именно:
– установяване на контакт с Потребителя при уточняване подробности около резервацията и начините за нейното заплащане
– издаване на фактура
– помощ при попълване на резервация, ако не справите сами
– информиране относно цени или услуги

„Belmont Ski & Spa Hotel“ полага дължимата грижа и отговоря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод резервацията чрез интернет страницата belmonthotel.bg , освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

„Belmont Ski & Spa Hotel“ се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случайте когато:
– е получил изричното съгласие на Потребителя при резервацията или в по-късен момент
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица,които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и сибират такава информация при спазване на законово установените процедури
– в други посочени в закона случаи.